Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ»ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1ο:
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» με έδρα αυτής τον Δήμο …………. Νομού Πιερίας.
Άρθρο 2ο :
Περιφέρεια
Η Ε.Ν.Α. έχει ως περιφέρειά της τη γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται από τα όρια του Νομού Πιερίας.
Άρθρο 3ο:
Σκοπός - Δραστηριότητες
1) Γενικός σκοπός της Ε.Ν.Α. είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και των εν γένει συμφερόντων των νέων αγροτών - μελών της, αλλά και όλων των αγροτών γενικότερα.
2) Ειδικότερα η Ε.Ν.Α. στοχεύει :
α) Στην ενίσχυση και ενδυνάμωση της ενότητας και των δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της.
β) Στην οργάνωση και καθοδήγηση των νέων αγροτών της περιφέρειάς της προς την επίτευξη βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης, την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους και την εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας τους.
γ) Στην ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης των μελών της με τους άλλους αγρότες της περιφέρειάς της.
δ) Στην συνεργασία με τις άλλες αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.
ε) Στην προστασία του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος, στην διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών της και των αγροτών γενικότερα, στην διαρκή φροντίδα για συνέχιση και διατήρηση των παραδόσεων και των εθίμων της περιοχής και την καλλιέργεια της αγάπης προς αυτά, καθώς και στην μέριμνα για την περισυλλογή, φύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές κάθε γλωσσικού, ιστορικού και λαογραφικού στοιχείου.
στ) Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας και γενικά του πνεύματος ανάπτυξης ομαδικών δραστηριοτήτων των αγροτών (ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, διεπαγγελματικές οργανώσεις).
ζ) Στην ενημέρωση των νέων αγροτών, αλλά και των αγροτών γενικά, σχετικά με την εξέλιξη και τα δεδομένα νέων και πρωτότυπων αγροτικών καλλιεργειών και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, με την δυνατότητα συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά ή εθνικά αγροτικά προγράμματα, καθώς και με τα προβλήματά τους και του συσχετισμού τους με τα γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.
3) Για την επίτευξη των στόχων της η Ε.Ν.Α. ασκεί ενδεικτικά τις ακόλουθες δραστηριότητες :
α) Μελετά τα οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα που απασχολούν τους νέους αγρότες, διατυπώνει προτάσεις και προωθεί πρόσφορες λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
β) Επεξεργάζεται, διατυπώνει και προωθεί προτάσεις, μέτρα και θεσμούς που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων αγροτών και των αγροτών γενικότερα.
γ) Συνεργάζεται με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Συνεταιριστικές και τις άλλες Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που λειτουργούν στην περιφέρειά της, καθώς και με τις κοινωνικές ομάδες, για την διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων των αγροτών και την λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που τους αφορούν.
δ) Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Μελετά και υποβάλλει στους κρατικούς φορείς προτάσεις για τρόπους και μεθόδους ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.
στ) Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα για την προώθηση των σκοπών της.
ζ) Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και συγκεντρώσεις, που αποσκοπούν στην ενημέρωση των αγροτών, της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, σχετικά με τα αγροτικά, περιβαλλοντολογικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα.
η) Ιδρύει ή συμμετέχει σε επιτροπές, ινστιτούτα, ερευνητικά προγράμματα και γενικά σε φορείς που έχουν σκοπό την μελέτη και προώθηση αγροτικών, περιβαλλοντολογικών, πολιτιστικών και κοινωνικών θεμάτων. Στα όργανα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και ειδικοί κατά περίπτωση επιστήμονες με την ιδιότητα του τεχνικού ή ειδικού συμβούλου.
θ) Ιδρύει περιφερειακά γραφεία για την εξυπηρέτηση διαφορετικών περιοχών του νομού.
4) Η Ε.Ν.Α. δεν υποκαθιστά τις άλλες Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της περιφέρειάς της και λειτουργεί παράλληλα με αυτές, ενώ τα μέλη της μπορούν ταυτόχρονα να είναι μέλη της Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης της περιοχής τους.
Η Ε.Ν.Α. δεν μπορεί να ασκεί παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με την συμμετοχή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, που έχουν τέτοιες δραστηριότητες και σκοπούς.
Εν κατακλείδι σκοπός της σύστασης της Ένωσης Νέων Αγροτών Νομού …………. είναι η αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που απασχολούν τους νέους αγρότες και η επεξεργασία και προώθηση των διαδικασιών επίλυσής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (Ε.Ν.Α.)
Άρθρο 4ο:
1) Μέλη της Ε.Ν.Α. μπορούν να γίνουν άνδρες και γυναίκες που αποδεδειγμένα - μέσω της ασφαλιστικής, συνεταιριστικής ή φορολογικής τους ταυτότητας - ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα ή επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτό και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη της Ε.Ν.Α. δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τριάντα (30).
Αγροτικό επάγγελμα ασκούν όσοι ασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας και ιδίως ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο δασοκόμος και ο μελισσοκόμος, είναι ενεργοί στην αγροτική παραγωγή, έστω και αν έχουν δεύτερη απασχόληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες.
2) Μπορούν να παραμείνουν μέλη της Ε.Ν.Α. τα υπάρχοντα εγγεγραμμένα μέλη και μετά την συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι την συμπλήρωση του 45ου έτους, χωρίς όμως να δικαιούνται να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της, εκτός εάν η εκλογή τους έγινε προ της συμπληρώσεως του 40ου έτους της ηλικίας τους, οπότε διατηρούν τα αξιώματά τους μέχρι την λήξη της θητείας τους.
3) Τα μέλη της Ε.Ν.Α. πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι και να έχουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση εντός των ορίων της περιφέρειάς της.
4) Τα μέλη της Ε.Ν.Α. μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη και άλλης Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που υφίσταται εντός της περιφέρειας όπου έχουν την γεωργική τους εκμετάλλευση.
Άρθρο 5ο:
Όροι εισδοχής
1) Τα κατά το προηγούμενο άρθρο πρόσωπα, για να εγγραφούν στην Ε.Ν.Α. ως μέλη αυτής, πρέπει να υποβάλουν έγγραφη σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιό της και να καταβάλουν ποσό …………… (……..) ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής.
2) Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την υποβολή της.
3) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να αποφανθεί εντός του αναφερομένου στην προηγούμενη παράγραφο χρονικού διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 του Ν. 1361/1983.
Άρθρο 6ο:
Δικαιώματα των μελών
1) Όλα τα μέλη της Ε.Ν.Α. έχουν ίσα δικαιώματα και μπορούν να αποχωρήσουν από αυτήν οποτεδήποτε.
Ειδικότερα τα μέλη της Ε.Ν.Α. δικαιούνται :
α) Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ν.Α.
β) Να συμμετέχουν στα όργανα διοικήσεώς της ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής ή ως Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, καθώς επίσης και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου, επαφής και συνεργασίας της Ε.Ν.Α. με το Κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ., στις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπροσώπηση των νέων αγροτών στα όργανα αυτά, και στις οποιεσδήποτε επιτροπές ή ομάδες εργασίας της Ε.Ν.Α.
γ) Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες από την Ε.Ν.Α. συσκέψεις και συγκεντρώσεις.
δ) Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Ν.Α. και να συμμετέχουν στις πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνει.
ε) Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων της Ε.Ν.Α. θέματα και να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων της, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη 2η παράγραφο του 28ου άρθρου του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 7ο:
Υποχρεώσεις των μελών
Όλα τα μέλη της Ε.Ν.Α. υποχρεούνται :
α) Να καταβάλουν ως τακτική ετήσια συνδρομή το ποσό των ………….. (……..) ευρώ. Η ετήσια αυτή συνδρομή μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ν.Α., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται και η απόφαση για την επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη της Ε.Ν.Α., που αποσκοπούν στην εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών και στόχων.
Για τη λήψη απόφασης σχετικής με την αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής και με την επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Α..
γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ν.Α. και σε κάθε δραστηριότητά της και να μην προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που αποσκοπούν στη βλάβη των συμφερόντων και των σκοπών της.
Άρθρο 8ο:
Αποχώρηση – Αποβολή μέλους
1) Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Α., την οποία μπορεί να ανακαλέσει εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. Μετά την πάροδο του μηνός το μέλος διαγράφεται από τα μητρώα μελών της Ε.Ν.Α., υποχρεούται δε να τηρήσει τις προϋποθέσεις που τάσσει το 5ο άρθρο του παρόντος καταστατικού για την επανεγγραφή του.
2) Το μέλος αποβάλλεται από την Ε.Ν.Α. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται αφού προηγηθεί σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους του προς την Γενική Συνέλευση.
Οι λόγοι αποβολής είναι οι εξής :
α) έλλειψη των απαραιτήτων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10β του Ν. 1361/1983 και του 4ου άρθρου του καταστατικού.
β) αδικαιολόγητη καθυστέρηση των συνδρομών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, καθώς και ρητή άρνηση του μέλους να καταβάλει τις εισφορές του,
γ) συμπεριφορά του μέλους που αποδεδειγμένα είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς της Ε.Ν.Α.,
δ) καταδίκη του μέλους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την εκ προθέσεως διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, καθώς και η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
ε) οποιοσδήποτε άλλος σπουδαίος λόγος κρίνει ότι υφίσταται η Γενική Συνέλευση.
Οι παραπάνω λόγοι αποβολής μέλους από την Ε.Ν.Α., πλην του υπό στοιχείο (β), αποτελούν ταυτόχρονα και κωλύματα για την εγγραφή οιουδήποτε στα μητρώα μελών της.
3) Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών μπορεί να επιβάλει τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του ως μέλους της Ε.Ν.Α., εφόσον κρίνει ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το παράπτωμα και διαπιστώσει ότι δεν είναι υπότροπο το μέλος που υπέπεσε σ' αυτό.
4) Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, πριν από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να επιτρέψει στο μέλος, του οποίου προτείνεται η αποβολή από την Ε.Ν.Α. ή η τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του, να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αποδείξει με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο τα επιχειρήματα και τις απόψεις του. Τα ίδια δικαιώματα έχει και το μέλος που προτείνει την αποβολή ή την τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται με μυστική ψηφοφορία να αποφασίσει σε μια συνεδρίαση σχετικά με την αποβολή του μέλους ή την τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων.
5) Το μέλος που αποβλήθηκε μπορεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση, να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, εάν η αποβολή έγινε κατά παράβαση των όρων του καταστατικού ή αν δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος που την προκάλεσε. Κατά της δικαστικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στο αρμόδιο δικαστήριο.
6) Το μέλος που αποβλήθηκε μπορεί να επανεγγραφεί στην Ε.Ν.Α. δύο (2) χρόνια μετά από την περί αποβολής του απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1361/1983, εφόσον όμως εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το 4ο άρθρο του παρόντος καταστατικού και το 6ο άρθρο του Ν. 1361/1983.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Α.
Άρθρο 9ο:
Όργανα Διοίκησης της Ε.Ν.Α. είναι :
Α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Δ) Οι Αντιπρόσωποι.
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 10ο:
Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης – Ψήφοι
1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ν.Α. και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί σ΄ αυτήν, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και δεν έχουν στερηθεί των δικαιωμάτων τους ως μέλη.
2) Κάθε τακτικό μέλος έχει μια ψήφο.
3) Στη Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
4) Δεν επιτρέπεται να ψηφίζει κανένα μέλος με αντιπρόσωπο.
Άρθρο 11ο:
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο της Ε.Ν.Α., αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της ειδική διάταξη Νόμου ή για το οποίο δεν προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν :
α) Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της Διοίκησης, καθώς επίσης και η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών.
β) Η αποβολή μέλους από την Ε.Ν.Α. και η τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του.
γ) Η έγκριση του ισολογισμού, του προϋπολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η τροποποίηση του καταστατικού.
ε) Η διάλυση της Ε.Ν.Α.
στ) Η εκλογή αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κράτος, τους Ο.Τ.Α., τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τις άλλες κοινωνικές ομάδες, στις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπροσώπηση των νέων αγροτών στα όργανα αυτά, καθώς επίσης και η ανάκλησή τους.
ζ) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη για την επίτευξη ορισμένων σκοπών και στόχων.
η) Η αναπροσαρμογή του ποσού της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν τα μέλη.
θ) Η απόφαση για την συμμετοχή της Ε.Ν.Α. Πιερίας στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.).
ι) Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ε.Ν.Α.
ια) Η απόφαση για κάθε μορφής κινητοποίηση των μελών της Ε.Ν.Α.
ιβ) Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 12ο:
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Η Συνέλευση πραγματοποιείται πάντα στην έδρα της Ε.Ν.Α. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία συγκαλείται αυτή, καθώς επίσης και τον τόπο όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση, την ημερομηνία και την ώρα σύγκλησής της. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη της Συνελεύσεως, ενώ πρέπει επίσης να τοιχοκολλείται έξω από τα γραφεία της Ε.Ν.Α., όπως και σε άλλα εμφανή σημεία του Δήμου ………………, όπου αυτή έχει την έδρα της. Η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια εφημερίδα της πόλης των …………...
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνουν ότι τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της Ε.Ν.Α. Η σχετική πρόσκληση περιέχει όλα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και αποστέλλεται στα μέλη της Ε.Ν.Α. πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη σύγκληση της συνεδρίασης. Σχετικά με την διαδικασία σύγκλησης ισχύει η 1η παράγραφος του παρόντος άρθρου.
3) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από έγγραφη αίτηση των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται και τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης ή αδράνειάς του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 1361/1983.
4) Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται :
α) Όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Όταν συγκαλείται ύστερα από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής, από τον Προϊστάμενο αυτής ή τον αναπληρωτή του.
γ) Όταν, τέλος, συγκαλείται ύστερα από άδεια του αρμόδιου δικαστηρίου, από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, όπως ορίστηκε από τον αρμόδιο δικαστή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1361/1983.
Άρθρο 13ο:
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των μελών.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου των μελών μετά την πάροδο μιας ώρας και, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2) Στη περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση και χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατ΄ αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
3) Για τη λήψη απόφασης για την διάλυση της Ε.Ν.Α., την τροποποίηση του καταστατικού και την ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπου στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών ή αντιπροσώπου σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ημίσεως (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Άρθρο 14ο:
Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία
1) Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τριμελές Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, δύο Αντιπροέδρους και Γραμματέα. Μέχρι την εκλογή Προεδρείου, καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος.
2) Ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει δύο μέλη αυτής ως ψηφολέκτες για όλες τις ψηφοφορίες. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα της Συνέλευσης, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τους ψηφολέκτες. Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
3) Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής Προεδρείου, καθώς και η μεταβολή της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή του τόπου συνεδριάσεως, δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
4) Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση των μελών, ποτέ όμως δια βοής. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια και με την εποπτεία και τον έλεγχο ψηφολεκτών ή, προκειμένου για αρχαιρεσίες, της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι όλα ομοιόμορφα και λευκού χρώματος και δεν περιέχονται σ΄ αυτά διακριτικά σημεία, ξέσματα ή σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση των ψηφολεκτών ή της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
5) Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικά για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση ή σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κράτος, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται επίσης και για θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, την έγκριση λογοδοσίας, επί προσωπικών ζητημάτων, την διάλυση της Ε.Ν.Α., την αποβολή μέλους, την τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του και την κήρυξη κάθε μορφής αγροτικών κινητοποιήσεων. Η ψηφοφορία σχετικά με άλλα θέματα, εκτός των προαναφερθέντων, είναι φανερή.
6) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες τους προς την Ε.Ν.Α.
7) Οι ψηφολέκτες ή η Εφορευτική Επιτροπή, κατά περίπτωση, φροντίζουν στις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από την αίθουσα όπου διεξάγονται αυτές πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 15ο:
Λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση
1) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφισαν σχετικώς. Εάν και μετά την νέα ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, αν επέλθει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.
2) Για την λήψη απόφασης για την διάλυση της Ε.Ν.Α. και την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
3) Για τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Ε.Ν.Α. στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, την αποβολή μέλους από την Ε.Ν.Α., την εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα, την επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς και αιτίες, την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, την ανάκληση των μελών των οργάνων της Διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων της Ε.Ν.Α., την κήρυξη κάθε μορφής αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4)Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνονται υπόψη ως παρόντα μέλη, για τον σχηματισμό των ανωτέρω πλειοψηφιών.
ΙΙ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 16ο:
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
1) Η Διοίκηση της Ε.Ν.Α. ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Α. μεταξύ των μελών της, που έχουν εγγραφεί σ' αυτήν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι δεν μπορούν να είναι και μέλη της Ε.Ν.Α. ή αποβάλλονται απ' αυτήν για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του τον Πρόεδρο αυτού, έναν Αντιπρόεδρο, έναν Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ανακατανομή των αξιωμάτων αυτών επιτρέπεται πάντοτε μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά την εκλογή του. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να έχει το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνεχόμενες ή μη.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της Ε.Ν.Α., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και η οποία περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες και ώρες συνεδριάσεως, οπότε δεν απαιτείται αποστολή πρόσκλησης προς τα μέλη του. Στη περίπτωση αυτή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στα γραφεία της Ε.Ν.Α., στο Δημαρχείο του Δήμου ………………… και στα πρώην Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων του τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, όταν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη αίτηση, που περιέχει και τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση και τα προς συζήτηση θέματα.
6) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα.
7) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, σε περίπτωση δε τέτοιας εκλογής του θεωρείται ότι παραιτείται από την θέση που κατέχει, εκτός εάν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της εκλογής του υποβάλει δήλωση του Ν. 1599/1986 προς τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Α. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ότι δεν αποδέχεται την νέα θέση του.
9) Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης ή αδικαιολόγητης αποχής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθήκοντά του για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών, αυτό αναπληρώνεται από επιλαχόντα υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής από τον ίδιο συνδυασμό, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από επιλαχόντα του συνδυασμού που θα δικαιούνταν την έδρα, αν ο συνδυασμός, του οποίου το μέλος πρέπει να αναπληρωθεί, δεν υπήρχε ή εάν δεν περιελάμβανε τόσα μέλη ως υποψηφίους, όσα του αναλογούσαν να εκλέξει σύμφωνα με την εκλογική του δύναμη.
Άρθρο 17ο:
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία της Ε.Ν.Α., φροντίζει και επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της εντός των πλαισίων του νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο :
α) Αντιπροσωπεύει την Ε.Ν.Α. δικαστικώς και εξωδίκως στις οποιεσδήποτε σχέσεις της με τρίτους και με όλες τις Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
β) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σ΄ αυτές και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις.
γ) Θέτει σε εφαρμογή και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εποπτεύει δε την εκτέλεσή τους.
δ) Αποφασίζει σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
ε) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας της Ε.Ν.Α. και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό που ο Ταμίας μπορεί να έχει στο ταμείο του για την κάλυψη των εξόδων αυτών.
στ) Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Ε.Ν.Α. και προσλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες, συνεργάτες και επαγγελματίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των διαφόρων λειτουργικών αναγκών της.
ζ) Συστήνει ομάδες εργασίας και μελέτης, ορίζει τα μέλη αυτών και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
Άρθρο 18ο:
Εκπροσώπηση – Υπογραφή εγγράφων
1) Το νομικό πρόσωπο της Ε.Ν.Α εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στην Ε.Ν.Α., υπογράφει δε κάθε έγγραφό της προς τις Δημόσιες Αρχές ή τρίτους.
2) Σε περίπτωση κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται διαδοχικά από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με σχετική απόφασή του.
3) Τα έγγραφα προς τον Ταμία για πληρωμή, είσπραξη ή ανάληψη χρημάτων της Ε.Ν.Α. από Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπές Υπηρεσίες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τους νόμιμους αναπληρωτές του.
Άρθρο 19ο:
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, έχει και τις εξής αρμοδιότητες :
α) Προωθεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
β) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Επιβλέπει την ταμειακή κατάσταση της Ε.Ν.Α.
δ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
ε) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Εκθέτει την κατάσταση της Ε.Ν.Α. και την δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.
Άρθρο 20ο:
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου – Γενικού Γραμματέα
1) Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλες τις αρμοδιότητές του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να ασκήσει τα καθήκοντά του.
2) Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και φυλάσσει τα εξής βιβλία και έγγραφα της Ε.Ν.Α.: α) κάθε έγγραφο που αποστέλλεται ή κοινοποιείται προς την Ε.Ν.Α., όπως επίσης και αντίγραφα των εγγράφων που η Ε.Ν.Α. αποστέλλει ή κοινοποιεί σε τρίτους, β) τη σφραγίδα της Ε.Ν.Α. και το αρχείο της, γ) όλα τα βιβλία της Ε.Ν.Α., όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 1361/1983 και στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.
3) Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όσα έγγραφα αποστέλλονται με φροντίδα του σε τρίτους μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά εκτελεί τις εντολές της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που απευθύνονται σ' αυτόν.
4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει αναπληρωτή αυτού κάποιο από τα μέλη του.
Άρθρο 21ο:
Αρμοδιότητες Ταμία
Ο Ταμίας διεκπεραιώνει την ταμειακή υπηρεσία της Ε.Ν.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ιδιαίτερα έχει τα εξής καθήκοντα :
α) ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του,
β) φυλάσσει τα χρήματα του Ταμείου, τα διάφορα αξιόγραφα και χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα των δαπανών, πληρωμών και εισπράξεων,
γ) συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό,
δ) δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Ελεγκτική Επιτροπή και στην Γενική Συνέλευση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ε.Ν.Α.,
ε) καταθέτει σε τράπεζα κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να έχει στο ταμείο του, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22ο :
Συγκρότηση - Αρμοδιότητες
1) Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών της Ε.Ν.Α. Ο αριθμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται σε πέντε (5), η δε διάρκεια της θητείας της ακολουθεί πάντοτε την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Α. τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές.
3) Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
4) Η Ελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία τον Προϊστάμενο αυτής και τον αναπληρωτή του. Ανακατανομή των αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής.
5) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά στους τέσσερις (4) μήνες στην έδρα της Ε.Ν.Α., ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου της. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Επιτροπή και γνωστοποιείται στα μέλη της τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Εάν ο Προϊστάμενος δεν συγκαλέσει την Ελεγκτική Επιτροπή, δικαιούνται να την συγκαλέσουν δύο μέλη της.
6) Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και εκτάκτως, εάν κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενό της ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Α. Η σχετική έγγραφη αίτηση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.
7) Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.
8) Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
9) Η παράγραφος 9 του 16ου άρθρου του παρόντος καταστατικού εφαρμόζεται ανάλογα.
Άρθρο 23ο :
Αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής
1) Ιδιαίτερα η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την Απογραφή και τον Ετήσιο Ισολογισμό της Ε.Ν.Α. και συντάσσει για κάθε οικονομική χρήση Έκθεση, την οποία θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ισολογισμού.
2) Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής ασκούνται από αυτήν συλλογικά, μεμονωμένο δε μέλος της μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα μετά από ειδική εξουσιοδότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής προς αυτό.

ΙV. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Άρθρο 24ο :
Αντιπρόσωποι
1) Η Ε.Ν.Α. εκλέγει αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.), στην οποία συμμετέχει. Ο αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται από το καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών.
2) Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Α. τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 25ο:
Εφορευτική Επιτροπή
1) Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.
2) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ν.Α. και δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή ή για Αντιπρόσωποι.
3) Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
4) Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία.
Άρθρο 26ο:
Διεξαγωγή Ψηφοφορίας
1) Η εκλογή για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2) Οι υποψήφιοι για τα παραπάνω αξιώματα κατέρχονται στην εκλογή σε συνδυασμούς ή χωριστά (μεμονωμένοι).
3) Στις αρχαιρεσίες και μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.
4) Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και ο αριθμός των Αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των Αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς αυτό ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός.
Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
5) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται Αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.
6) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον Αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
7) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον Αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) του εκλογικού μέτρου, κατά την σειρά του αριθμού των υπολοίπων.
8) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων κατά την σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοδυναμίας διενεργείται κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Α.
Άρθρο 27ο:
Πόροι – Οικονομικές ενισχύσεις
1) Πόροι της Ε.Ν.Α. είναι :
α) οι συνδρομές των μελών της,
β) οι εισφορές των μελών, εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και στόχων,
γ) οι πρόσοδοι από την περιουσία της Ε.Ν.Α.,
δ) τα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, καθώς επίσης και από εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις.
2) Οι εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις προς την Ε.Ν.Α. γίνονται πάντοτε επώνυμα.
3) Απαγορεύεται ρητά να δέχεται η Ε.Ν.Α. ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.
Άρθρο 28ο:
Βιβλία της Ε.Ν.Α.
1) Η Ε.Ν.Α. τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου …………………….
α) Μητρώο Μελών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χρονολογία εγγραφής κ.λ.π.,
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών,
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής,
ε) Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών (Ταμείου),
στ) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, και
ζ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων – Εξερχομένων Εγγράφων.
2) Τα μέλη της Ε.Ν.Α. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των παραπάνω βιβλίων σε ημέρα και ώρα της εβδομάδας, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Α. , η οποία ισχύει για ένα χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29ο:
Εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα
Οι αντιπρόσωποι για τα αναγραφόμενα στο 11ο άρθρο του παρόντος καταστατικού θεσμοθετημένα όργανα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Α. με μυστική ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
Άρθρο 30ο :
Τροποποίηση του Καταστατικού
1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) από τον συνολικό αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ε.Ν.Α. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Συνέλευση μελών.
2) Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο μετά την εγγραφή της στο Ειδικό Βιβλίο Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.), που τηρείται από το Πρωτοδικείο Σερρών, σύμφωνα με την διάταξη του 21ου άρθρου του Ν. 1361/1983.

Άρθρο 31ο :
Διάλυση και Εκκαθάριση
1) Η εκούσια διάλυση της Ε.Ν.Α. γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) από τον συνολικό αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
2) Η Ε.Ν.Α. λύεται αυτομάτως, αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10).
3) Η Ε.Ν.Α. μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, εφόσον καταθέσει ενώπιόν του σχετική αίτηση η Διοίκησή της ή το 1/5 των μελών της, για τους εξής λόγους :
α) αν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών της ή από άλλες αιτίες δεν είναι δυνατή η ανάδειξη διοικήσεως ή γενικά είναι αδύνατη η λειτουργία της Ε.Ν.Α. σύμφωνα με το καταστατικό της,
β) αν λόγω μακρόχρονης αδράνειας θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί η επίτευξη των σκοπών της Ε.Ν.Α.
γ) αν η Ε.Ν.Α. επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που καθορίζεται στο καταστατικό της ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία της Ε.Ν.Α. απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς την δημόσια τάξη.
4) Η Ε.Ν.Α. από την διάλυσή της τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Χρέη εκκαθαριστή αναλαμβάνει η Ελεγκτική Επιτροπή, η δε περιουσία της στην περίπτωση αυτή περιέρχεται στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.
Άρθρο 32ο:
Σφραγίδα του Συλλόγου
Η Ε.Ν.Α. έχει τη δική της επίσημη κυκλική σφραγίδα, που περιλαμβάνει την επωνυμία της (αναγραφόμενη κυκλικά) και στο κέντρο της αναγράφεται το έτος ίδρυσής της.
Άρθρο 33ο:
Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1361/1983 περί "Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων".
Άρθρο 34ο :
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συζητήθηκε και αποφασίσθηκε από τους υπογράφοντες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 20ου άρθρου του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135΄ - Τεύχος Α΄/5.6.2003), θα τεθεί δε σε ισχύ αφού εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και εγγραφεί στο Ειδικό Βιβλίο Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) του Πρωτοδικείου Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1361/1983.
Δημοτικό Διαμέρισμα ……………. του Δήμου ………….., στις …………………….
Οι Υπογράφοντες                                    τηλ                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
(Επώνυμο, Όνομα,  Πατρώνυμο,   Αριθμός ταυτότητας,    τηλέφωνο,    Υπογραφή)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου